Ezra Takes Photos

Sometimes, photos.

Ezra has taken 40 photos.